ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ „Čiuožikas“ (toliau – Organizatorius) Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) – reglamentuoja asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus. Taisyklės nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su asmens duomenimis.

Su Taisyklėmis yra supažindinami visi Organizatoriaus darbuotojai, savanoriai, Taisyklės skelbiamos registruojant vaiką į stovyklą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos:

1.1.      Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.2.      Duomenų tvarkytojas, atsakingas asmuo – fizinis asmuo, Organizatoriaus paskirtas tvarkyti asmens duomenis. Atsakingi asmenys, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių, turi būti pasirašytinai su jomis supažindinti bei turėti Taisyklių kopiją. Organizatoriaus darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse;

3.3.Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita organizacija, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne, išskyrus valdžios institucijas, kurios gali gauti asmens duomenis vykdant konkretų tyrimą pagal valstybės narės teisę, kai tvarkydamos tuos duomenis tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;

3.4.      Duomenų valdytojas – Organizatorius, nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

3.5.      Duomenų subjektai – Organizatoriaus darbuotojai, savanoriai, klientai (stovyklautojai), jų tėvai, globėjai ar kiti teisėti vaiko atstovai.

3.6.      Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II. RENKAMI DUOMENYS DĖL SUTARTIES

4. Norėdami naudotis Organizatoriaus teikiamomis stovyklos paslaugomis, Vaiko tėvai, globėjai ar kiti teisėti atstovai ( toliau Vaiko atstovas) privalo sudaryti su Organizatoriumi vaiko dalyvavimo stovykloje sutartį. Sutarties dėl vaiko dalyvavimo stovykloje sudarymui ir jos vykdymui Vaiko atstovas privalo pateikti savo ir Vaiko asmens duomenis.

4.1. Vaiko atstovo vardą ir pavardę Organizatorius tvarko, siekdamas nustatyti Vaiko atstovą, kaip asmenį, sudarantį su Organizatoriumi, vaiko dalyvavimo stovykloje sutartį.

4.2. Vaiko vardą ir pavardę Organizatorius tvarko, siekdamas identifikuoti stovykloje dalyvaujantį vaiką. Vaiko amžių tvarko, siekdamas įsitikinti, kad vaikas, vadovaujantis vaiko  dalyvavimo  stovykloje taisyklėmis, turi teisę tokioje stovykloje dalyvauti.

4.3. Pasirašydamas dalyvavimo stovykloje sutartį, Vaiko atstovas pateikia Organizatoriui vaiko sveikatos būklės pažymą bei yra pagrįstai įsitikinęs , kad Vaiko sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti stovykloje savarankiškai bei būti su kitais vaikais, nesukeliant jokios grėsmės Vaiko bei kitų stovykloje esančių vaikų ir kitų asmenų sveikatai ir gyvybei.

5. Nepateikus  sutarties  sudarymui ir vykdymui reikalingų asmens duomenų, sutarties su Vaiko atstovu, Organizatorius sudaryti negalės ir vaiko dalyvavimo stovykloje paslaugų suteikti negalės.

6. Siekiant tinkamai įvykdyti  savo  paslaugas, Organizatoriui yra  reikalingi Vaiko atstovo telefono numerio ir  elektroninio pašto  duomenys. Šiuos duomenis Organizatorius naudoja, kad atpažinti Vaiko atstovą, kai pateikiamos užklausos, taip pat kad  pranešti informaciją, susijusią  su sutarties  vykdymu. Be atskiro Vaiko atstovo aiškiai išreikšto sutikimo šie duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais nenaudojami.

7. Pateikdamas  asmens  duomenis,  Vaiko atstovas patvirtina,  kad  jie  yra  tikslūs  ir  teisingi.  Pastebėjęs  netikslumus,  iš  karto juos privalo ištaisyti.

III. RENKAMI DUOMENYS DĖL RINKODAROS

8. Siųsti Vaiko atstovui naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą Organizatorius gali tik tuo atveju,  jeigu  aiškiai  išreikštas noras  (pvz.:  sutartyje  pažymėtas  atitinkamas  langelis),  kad Vaiko atstovas sutinka  gauti  šią informaciją  ir,  kad  Vaiko atstovo  elektroninio  pašto  ir/ar  telefono  numerio  duomenys  būtų  naudojami  tiesioginės rinkodaros  tikslais.  Sutikimą  gauti  tiesioginės  rinkodaros  pranešimus  taip  pat  Vaiko atstovas gali  išreikšti  įvesdamas savo  elektroninio  pašto  adresą  Organizatoriaus  interneto  svetainėje  nurodytoje  vietoje.

9. Vaiko atstovui pateikus  informaciją  apie  miestą,  kuriame  gyvena,  duomenis  naudojami  statistiniais  bei  taip pat  tiesioginės  rinkodaros  tikslais.  Ši  informacija  Organizatoriui  padeda  pažinti  rinką  ir  teikti  klientų  poreikius labiausiai  atitinkančias  paslaugas.

10. Vaiko atstovas gali  bet  kada  atšaukti  sutikimą  tvarkyti  asmens  duomenis  tiesioginės  rinkodaros  tikslu,  paspaudęs Organizatoriaus   naujienlaiškyje   esančią   nuorodą   „Atsisakyti   gauti   naujienlaiškius“.   Sutikimą   tvarkyti   asmens duomenis  tiesioginės  rinkodaros  tikslu  taip  pat  galit  atšaukti  kreipdamasis  į  VšĮ „Čiuožikas“, adresu  Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius,  arba  elektroninio  pašto  adresu  stovykla@alfaburys.lt  Asmens  duomenų tvarkymas  tiesioginės  rinkodaros  tikslu  bus  nedelsiant  sustabdytas.

11. Šios   Taisyklės   netaikomos   Organizatoriaus   naujienlaiškiuose   rodomiems   kitiems   asmenims   bei   jų   pateikiamoms nuorodoms    į    jų    tinklalapius,    todėl    rekomenduojama    Vaiko atstovui atskirai    pasidomėti    minėtų    tinklalapių    ir naujienlaiškiuose  matomų  kitų  asmenų  privatumo  politikomis  ar  taisyklėmis.

IV. VAIZDO STEBĖSENOS DUOMENYS

12. Organizatorius tvarko  Vaiko atstovo  bei  Vaiko  asmens  atvaizdo  duomenis  prevencijos  nuo  teisės  pažeidimų,  teisės  pažeidimų išaiškinimo,   pažeidėjų   identifikavimo   tikslu.   Siekdamas   apsaugoti   stovyklautojų,   darbuotojų   ir kitų   fizinių asmenų   gyvybinius   interesus,   įskaitant   sveikatą   ir   gyvybę, apsaugoti stovyklautojų, darbuotojų, kito fizinio  asmens  ir  Organizatoriaus  privačią  nuosavybę  bei  turtą.

13. Vaiko atstovas  turi  teisę  dėl  su  Juo  konkrečiu  atveju  susijusių  priežasčių  bet kuriuo metu nesutikti, kad su Vaiko atstovu ar  su  vaiku susiję  asmens  duomenys  būtų  tvarkomi.  Tokiu  atveju Organizatorius nebetvarkys  Vaiko atstovo  ir/ar  vaiko asmens   duomenų, išskyrus jei įrodys,   kad duomenys   tvarkomi   dėl   įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios  yra  viršesnės  už  Vaiko atstovo  ir/ar vaiko interesus,  teises ir  laisves,  arba  siekiant  pareikšti,  vykdyti  ar apginti  teisinius  reikalavimus.

14. Organizatorius vykdydamas vaizdo stebėseną nesiekia nustatyti Vaiko atstovo ir Vaiko asmens tapatybės, jei tai nėra būtina,    siekiant aukščiau numatytų tikslų. Tačiau dėl stebėjimo vaizdo kameromis pobūdžio, Organizatorius  negali garantuoti, kad Vaiko atstovas ir vaikas galės atlikti savo užduotis ar gauti Organizatoriaus paslaugas, nepatekdami į vaizdo kamerų stebėjimo lauką.

15. Apie  vykdomą  vaizdo  stebėjimą  stovykloje  informuojama matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.

16. Organizatorius garantuoja,  kad  vaizdo  stebėjimas  nėra  vykdomas  patalpose,  kuriose  duomenų  subjektas  pagrįstai tikisi  absoliučios  privatumo  apsaugos  ir  kur  toks  stebėjimas  žemintų  žmogaus  orumą  (pvz.,  tualetuose, persirengimo  kambariuose  ir  pan).

V. RENKAMI VAIZDO DUOMENYS

17. Organizatorius tvarko Vaiko atstovo ir/ar vaiko asmens  duomenis,  siekdamas  skleisti  informaciją  apie  stovyklą ir  jos veiklą.

18. Visi renginiai yra vieši ir atviri visiems, norintiems juose dalyvauti. Dalyvaudami renginiuose dalyviai suvokia, kad Jų ir/ar  vaiko  atvaizdas gali  būti nufotografuotas ir/ar nufilmuotas ir gali būti panaudotas skelbiant informaciją  apie  Organizatoriaus   veiklą.    Informacija,  apie  vykstantį  viešą  renginį  ir  jo filmavimą  ar  fotografavimą  skelbiama  stovykloje,  lankytojams  matomoje  vietoje.

19. Norėdami  išvengti  bet  kokios  galimybės  būti  nufotografuoti ir/ar nufilmuoti  ar  norėdami išvengti, kad vaikas nebūtų   nufotografuotas   ir/ar   nufilmuotas   gali   nedalyvauti   organizuojamuose   viešuose renginiuose,  konkursuose,  fotosesijose  arba  susisiekti su  Organizatoriumi  su  prašymu  pašalinti Vaiko atstovo ir/ar Vaiko atvaizdą  iš  komunikacijai  skirtos  medžiagos.  Organizatorius prašymą  nedelsiant  įvykdys.

20. Dalyvaudami stovykloje Vaiko atstovas turi  suprasti ir Organizatorius  laiko,  jog Vaiko atstovas sutinka,  kad  Vaiko atstovas  ir/ar vaikas   bus   nufotografuotas   ir/ar  nufilmuotas   ir/ar  atvaizdas   gali   būti   panaudotas   reklamai ir/ar  viešai  skelbiant  informaciją  apie  Organizatoriaus veiklą.

21. Siekiant   skleisti   informaciją   ir   reklamuoti   stovyklą   kartais   Organizatorius rengia  specialias fotosesijas.  Jeigu  Vaiko atstovas ir/ar  Vaikas  yra  tokių  fotosesijų  dalyvis,  Vaiko atstovo ir/ar vaiko atvaizdą, esantį nuotraukose ar vaizdo   įrašuose   Organizatorius viešai   skelbia   ir   naudoja   Jūsų   rašytinio sutikimo  pagrindu  jame  išvardintomis  sąlygomis.

VI. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

22. Organizatorius  be Vaiko atstovo  išankstinio  sutikimo Vaiko atstovo ir/ar vaiko asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus  žemiau  aprašytus  atvejus:

•           Teisės   aktuose   numatytais   atvejais   Vaiko atstovo    ir/ar   Vaiko   asmens   duomenys   gali   būti   perduoti draudimo  bendrovėms,  mokesčių  institucijoms,  teisėsaugos,  teisminėms  ar  ikiteisminėms  institucijoms dėl  jų  atliekamų  tyrimų,  teisės  konsultantams,  ar  kitais  teisės  aktų  numatytais  atvejais;

•      Organizatorius   gali   atskleisti   Vaiko atstovo  ir/ar   Vaiko   asmens   duomenis   Organizatoriaus   paslaugų   teikėjams, esantiems   Europos   Sąjungos   /   Europos   ekonominės   erdvės   valstybėse   (pavyzdžiui,      naujienlaiškių      siuntimo      bendrovei,      bendrovei      teikiančiai tinklalapio talpinimo ar administravimo   paslaugas   ir   panašiems   paslaugų   teikėjams).   Visos   šios   įmonės   –     asmens   duomenų tvarkytojai,  laikosi  konfidencialumo  bei  tinkamos  asmens  duomenų  apsaugos  užtikrinimo  pareigų.

•         Organizatorius  fotografuoja  ir/ar  filmuoja  renginius. Tikėtina,  kad  asmenys,  savo  pasirinkimu  nusprendę  dalyvauti  tokiuose  viešuose  renginiuose,  taip  pat  bus  nufotografuoti  ir/ar  nufilmuoti,  tokiu  atveju  jų  atvaizdas  bus  panaudotas  viešai  skelbiant  informaciją

VII. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

23. Asmens duomenis, pateiktus lankymosi stovykloje tikslu, taip pat ir asmens duomenis, pateiktus tiesioginei rinkodarai vykdyti, Organizatorius saugo iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

24. Jeigu  asmens  duomenys  tiesioginės  rinkodaros  vykdymui  buvo  pateikti  Organizatoriaus  internetinėje  svetainėje, tokiu  atveju  Organizatorius saugo iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus,  jeigu  jie  nėra  saugomi  Taisyklėse  ar   teisės   aktuose   nustatytu   teisėtu   pagrindu. 

25. Žaidimų  ir  konkursų  anketas  su  juose  esančiais  Vaiko atstovo  ir/ar  Vaiko  asmens  duomenimis  saugomi  2  (du) metus  nuo  žaidimo  ar  konkurso  pabaigos  dėl  galimų  žaidimų  ar  konkursų  dalyvių  skundų,  susijusių  su žaidimo  ar  konkurso  vykdymu. 

26. Jeigu  žaidimo  ar  konkurso  anketoje  pateiktas  savo  sutikimą  tvarkyti Vaiko atstovo asmens  duomenis  (išskyrus   vaiko  asmens  duomenis)   tiesioginės   rinkodaros   tikslais,   tokiu   atveju asmens  duomenis,  pateiktus  tiesioginės  rinkodaros  tikslams  vykdyti,  taip  pat  iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

27. Žaidimo   ar   konkurso   laimėtojų duomenys yra saugomi 10   metų,   remiantis   galiojančiuose   teisės aktuose  numatytu  bendruoju  10  metų  ginčų  senaties  terminu  bei  LR  galiojančios  Bendrųjų  dokumentų saugojimo   terminų   rodyklės   nuostatomis   (10.25   punktas   „Turto   valdymo   dokumentai   (priėmimo, išdavimo,  nurašymo,  perdavimo,  sunaikinimo  aktai,  apžiūros  pažymos  ir  kita))“.

28. Filmuota    medžiaga    prevencijos    nuo    teisės    pažeidimų,    teisės    pažeidimų    išaiškinimo    ir    pažeidėjų identifikavimo  tikslais  saugoma  45  dienas.

29. Vaiko atstovo  duomenys,   pateikti   pasirašant   sutartį   dėl   dalyvavimo stovykloje   bus   saugomi   3      metus   nuo   registracijos  pateikimo   ar   sutarties   dėl   dalyvavimo   stovykloje pasirašymo    datos ,    remiantis    galiojančiuose    teisės    aktuose    nustatytu    senaties    terminu    pareikšti reikalavimus  dėl  žalos  atlyginimo.

30. Vaiko atstovo  ir/ar vaiko  atvaizdas   (nuotrauka   ar   vaizdo   įrašas)   iš   viešų   renginių   ar   konkursų   ar   iš   specialių   fotosesijų saugomi  ne  daugiau  kaip  3  metus  nuo  faktinės  renginio  ar  fotosesijos  datos.

31. Prizų  ir  kitų  dovanų  perdavimo-priėmimo  metu  pateikti  Vaiko atstovo ir/ar vaiko asmens  duomenys  bus  saugomi  10  metų nuo   perdavimo-priėmimo   aktų   pasirašymo   datos   remiantis   remiantis   galiojančiuose   teisės   aktuose numatytu   bendruoju   10   metų   ginčų   senaties   terminu   bei   LR   galiojančios   Bendrųjų   dokumentų saugojimo   terminų   rodyklės   nuostatomis   (10.25   punktas   „Turto   valdymo   dokumentai   (priėmimo, išdavimo,  nurašymo,  perdavimo,  sunaikinimo  aktai,  apžiūros  pažymos  ir  kita))“.

32. Asmens  duomenys  pateikti  tiesioginės  rinkodaros  tikslams  vykdyti  tvarkomi  ir  saugomi  ne  daugiau  10 (dešimt)  metų,  priklausomai  nuo  Vaiko atstovo pateiktų  sutikimų  pratęsti  asmens  duomenų  tvarkymą  tiesioginės rinkodaros  tikslui  vykdyti.

33. Pasibaigus  asmens  duomenų  saugojimo  terminui  visi asmens  duomenys  sunaikinami.

VIII. TECHNINĖS PRIEMONĖS

36. Su   visais asmens   duomenimis   Organizatorius elgiasi  atsakingai.   Visų  duomenų   apsaugai   naudojamos  techninės   ir organizacinės  saugumo  priemones.  Duomenys  laikomi  saugiai  ir  yra  prieinami  ribotam  asmenų  skaičiui. Asmens  duomenys  tvarkomi  Europos  Sąjungos  /  Europos  ekonominės  erdvės  ribose.

ATSIŽVELGIANT  Į  GALIOJANČIUOSE  TEISĖS  AKTUOSE  NUSTATYTAS  SĄLYGAS, VAIKO ATSTOVAS TURI ŠIAS TEISES:

•     teisę  susipažinti  su  tvarkomais  savo  asmens  duomenimis;

•     teisę  kreiptis  į  Organizatorių su  prašymu  ištaisyti  netikslius  asmens  duomenis;

•     teisę  reikalauti  ištrinti  savo  asmens  duomenis,  išskyrus  teisės  aktuose  numatytas  išimtis;

•          teisę    gauti    ar    perduoti    kitai    įmonei    savo    asmens    duomenis    (vadinamoji    teisė    į    duomenų perkeliamumą);

•     teisę  apriboti  asmens  duomenų  tvarkymą  tam  tikromis  aplinkybėmis;

•          teisę  nesutikti  su  asmens  duomenų  tvarkymu,  kai  asmens  duomenų  tvarkymas  yra  grindžiamas mūsų  ar  trečiųjų  šalių  teisėtais  interesais;

•     teisę  nesutikti  su  asmens  duomenų  tvarkymu  tiesioginės  rinkodaros  tikslais;

•     teisę  bet  kuriuo  metu  atšaukti  sutikimą  tvarkyti  Jūsų  duomenis.

37. Norėdamas  pasinaudoti   šiomis   teisėmis,   Vaiko atstovas privalo  raštu kreiptis  arba   susisiekti   su   duomenų   apsaugos pareigūnu  žemiau  nurodytais  kontaktais.

38. Jeigu  Vaiko atstovas nesutinka,  kaip yra tvarkomi  Jo ar vaiko asmens  duomenis,  neatitinka  galiojančių  teisės  aktų,  turi teisę  kreiptis  į  Valstybinę  duomenų  apsaugos  inspekciją  (www.ada.lt).

IX. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

39. Organizatorius reguliariai  peržiūri  šias Taisykles.  Ši  versija  atnaujinta  2022  m. kovo  07 d.

X. KONTAKTINĖ  INFORMACIJA

40. Jei  Vaiko atstovas turi  klausimų  apie  asmens  duomenų  tvarkymą,  pageidavimų  ar  pastabų,  turi susisiekti  su  Organizatoriumi:

VšĮ „Čiuožikas”, įmonės kodas 306025682, buveinės adresas  Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius,  mob.  tel.  Nr.: 8  656  93529,  el.  p.  adresas:  stovykla@alfaburys.lt .